Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingenwelke u in de online shop

www.MotorLand24.nl

Van
MotorLand GmbH & Co. KG
Dietrichsweg 64
26127 Oldenburg
Duitsland


Service-Hotline: 050-7901042
E-Mail Adresse: Info@MotorLand24.nl

heeft geplaatst
.

(2) de consument in de zin van de volgende regels is de natuurlijke persoon die een transactie aangaat die niet kan worden toegeschreven aan commerciele, noch aan zelfstandige beroepsactiviteiten. Ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een juridische partnerschap, dat het sluiten van een rechtshandeling in de uitoefening van hun professionele of commerciële activiteit.

(3) Onze leveringen, diensten en aanbiedingen zijn uitsluitend gemaakt op basis van deze algemene voorwaarden. De voorwaarden zijn van toepassing op bedrijven en zijn ook van toepassing op alle toekomstige zakelijke relaties, zelfs als ze niet nogmaals uitdrukkelijk overeengekomen zijn. Het opnemen van bepalingen en voorwaarden van een klant die niet onze algemene voorwaarden accepteert, wordt op voorhand door ons afgewezen.

(4) De overeenkomst is uitsluitend in het duits.

(5) U kunt de huidge geldende voorwaarden op de website terugvinden en uitprinten.

§ 2 Totstandkoming van de overeenkomst

(1) De presentatie van de goederen in de webshop geeft op geen enkele wijze een bindende koopovereenkomst weer.Integendeel, het is een vrijblijvende uitnodiging te bestellen in de webshop.

(2) Door te klikken op de knop “nu bestellen” voert u een bindende koop uit (§ 145 BGB).

(3) Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u een automatisch gegenereerde e-mail waarmee wij bevestigen dat wij uw bestelling (orderbevestiging) hebben ontvangen. Deze bevestiging vormt geen aanvaarding van uw verzoek tot aankoop. Een koopovereenkomst komt niet tot stand door een ontvangstbevestiging.

(4) Een koopovereenkomst komt alleen tot stand, wanneer we uitdrukkelijk verklaren de koop te aanvaarden of wanneer de goederen zonder voorafgaande aanvaarding aan u verzonden wordt.
 


§ 3 Prijzen

De prijzen op de productpagina's zijn inclusief de wettelijke BTW en andere prijsbestandsdelen en exclusief verzendkosten.


§ 4 Betaling

(2)  De betaling is ofwel:

per voorafbetaling per bank,
per creditcard,
per internetbanking
per betaling in termijnen (Commerz Finanz)

(3) Indien u kiest voor voorafbetaling per bank, zullen wij onze bankgegevens in de orderbevestiging meesturen.

(4) In geval van betaling per creditcard wordt de aankoopprijs op het moment van de bestelling gereserveerd op uw creditcard (autorisatie). De daadwerkelijke belasting van uw creditcard account wordt pas uitgevoerd op het moment waarin wij de goederen verzenden naar u.§ 5 Verrekening / recht van retentie

(1)  Het recht op verrekening is alleen toelaatbaar als de tegenvorderingen van rechtswege zijn toegewezen of niet worden betwist door ons.

(2)  U kunt dit alleen uitoefenen, voor zover uw tegenvordering op dezelfde overeenkomst betrekking heeft.


§ 6 Levering; eigendomsvoorbehoud

(1)  Tenzij anders overeengekomen wordt de levering van de goederen vanuit ons magazijn verstuurd naar het door u opgegeven adres.

(2)  De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de koopprijs heeft plaatsgevonden.


§ 7 Voorwaarden ontbinding van de koop

Een consument is een natuurlijke persoon die een transactie afsluit die niet kan worden toegeschreven aan commercieel gebruik of zelfstandig zakelijk gebruik.

Recht van koop ongedaan maken

U heeft het recht binnen veertien dagen deze overeenkomst te annuleren zonder opgaaf van redenen. De termijn om de koop ongedaan te maken bedraagt veertien dagen na de datum

- In welke u of een derde partij genoemd door u, welke niet de vervoerder is, de goederen daadwerkelijk in bezit heeft genomen, indien u één of meer producten van één bestelling heeft besteld en deze gezamenlijk zijn geleverd;

- In welke u of een derde partij genoemd door u, welke niet de vervoerder is, de laatste goederen van een bestelling in ontvangst genomen heeft, indien u producten van één bestelling heeft besteld en deze apart zijn geleverd;

- In welke u of een derde partij genoemd door u, welke niet de vervoerder is, de laatste goederen of het laatste deel in ontvangst genomen heeft, indien u een product besteld heeft welke in verschillende deelzendingen zijn geleverd.

Om uw recht om de koop ongedaan te maken dient u ons
MotorLand GmbH & Co. KG
Dietrichsweg 64
26127 Oldenburg
Duitsland
Telefon: 050-7901042

E-Mail-Adresse: ontbinding@motorland24.nl


door een duidelijke uitleg over uw besluit tot ontbinding van de koop (bijvoorbeeld een brief per post verzenden of een e-mail) te informeren. U kunt zeker gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor ontbinding van de koop, wat echter niet verplicht is.

Voor het ontbinden van de koop is het voldoende voor u om het bericht over het ontbinden van de koop te verzenden voor de deadline verstreken is.

Gevolgen van de ontbinding van de koop
Wanneer u de koop wilt ontbinden, dienen wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard levering gekozen heeft), direct en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving is ontvangen bij ons. Voor deze terugbetaling, gebruiken we dezelfde methode van betaling die u hebt gebruikt voor de initiële transactie, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in elk geval worden u geen kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

Wij kunnen de terugbetaling aanhouden, totdat wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, indien dit eerder aantoonbaar is.

We zullen de goederen afhalen.

Wij halen goederen welke niet onder pakketdienst vallen bij u af.


U dient de goederen die per pakketpost naar ons kunnen worden verzonden, onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst op de hoogte heeft gesteld, te retourneren of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen die kunnen worden verzonden per pakket voor het verstrijken van de veertien dagen termijn aan ons verstuurd.

U draagt de directe kosten voor het retourneren van pakketvervoerbare goederen en de directe kosten voor het retourneren van pakketvervoerbare goederen. De kosten voor goederen die niet per pakket kunnen worden verzonden (bv. verzending door een expediteur) worden geraamd op maximaal ongeveer 250 EUR.

U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, indien de verslechtering van de waarde niet te wijten is aan het controleren van de kenmerken, eigenschappen en functies van de goederen.

Gefinancierde aankopen
Als u deze overeenkomst met een lening financiert en later intrekt, bent u niet langer gebonden aan de leningsovereenkomst, zolang beide overeenkomsten een economische eenheid vormen. Dit is met name dan aannemelijk als we tegelijkertijd uw bank of uw financier zijn, of via onze medewerking de financiering plaats vindt. Als de financiering reeds in werking is nadat de koop ongedaan gemaakt is, geldt dit ook voor de financiering welke door onze bemiddeling is afgesloten.
 Voorbeeldformulier voor ontbinding van de koop
Als u de koop ontbinden wilt, vul dan dit formulier in en stuur het terug. U kunt het formulier ook in ons klantencenter elektronisch invullen en versturen. Maakt u gebruik van deze mogelijkheid, zullen we u onmiddellijk (bijvoorbeeld per e-mail) een bevestiging van de ontvangst van uw verzoek tot ontbinding van de koop laten toekomen.

Aan
MotorLand GmbH & Co. KG
Dietrichsweg 64
26127 Oldenburg
Duitsland
Telefon: 050-7901042

E-Mail-Adresse: ontbinding@motorland24.nl


Hierbij deel ik mede dat ik / wij (*) van mijn / ons (*) afgesloten overeenkomst de koop wens te ontbinden voor de aankoop van de volgende producten (*):

Besteld op (*):

Ontvangen op (*):

Naam van de consument (en):

Adres van de consument (en):

Handtekening van de consument (en) (enkel bij mededeling op papier):

Datum:


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.Einde van de voorwaarden voor ontbinding van de koop


(1) Vermijd beschadiging en vervuiling. Verpak bij voorkeur de goederen in de originele verpakking met alle toebehoren en zet deze voor afhaling klaar. Gebruik eventueel een beschermende omverpakking. Indien u de originele verpakking niet meer heeft, zorgt u dan voor een geschikte verpakking, zodat de machine voldoende beschermd is tegen transportschade, om schadeclaims vanwege beschadigingen door slechte verpakking te voorkomen.

(2) Houd u er rekening mee dat de in paragraaf 1 hierboven genoemde modaliteit geen voorwaarde is voor de effectieve uitoefening om de koop ongedaan te maken.


§ 8 Transportschade

(1) Als de goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, reclameert u dit dan bij de pakketdienst of transporteur en neem dan onmiddellijk contact met ons op.

(2) Het niet reclameren van een transportschade of het verzuimen contact op te nemen met ons heeft geen gevolgen voor de aanspraak op de wettelijke garantie. U helpt ons echter om onze claims tegenover de vervoerder, c.q. de transportverzekering geldend te maken.


§ 9 Garantie

(1)  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn uw aanspraken op garantie op basis van de wettelijke bepalingen van de verkoop van goederen (§ § 433 ev BGB).

(2)  Als u een consument in de zin bent van § 13 BGB, is de verjaringstermijn voor aanspraken op garantie op gebruikte goederen, afwijkend van de wettelijke bepalingen, één jaar. Deze beperking geldt niet voor schadeclaims voor schade aan leven, lichaam of gezondheid, of door schade welke in strijd is met belangrijke contractuele verplichtingen, welke vervulling eerst mogelijk is door de juiste uitvoering van het contract en waarvan de contractpartner op de inachtneming hiervan vertrouwen mag (kardinale verplichting) en voor claims met betrekking tot andere schade op basis van een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van de gebruiker of degene die in opdracht van een ander de werkzaamheden uitvoert.

(3)  In alle andere opzichten gelden voor de garantie de wettelijke bepalingen.

(4)  Als u een ondernemer bent in de zin van § 14 BGB, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing met de volgende wijzigingen:

- Voor de omschrijvingen van de goederen zijn onze opgaves en die van de fabrikant bindend, maar niet openlijke aanprijzingen en publicaties en andere reclame van de fabrikant.

- U heeft de verplichting om de goederen onmiddellijk en met de nodige aandacht te onderzoeken om de kwaliteit en hoeveelheid te controleren en bij afwijkingen ons op de hoogte te stellen van zichtbare gebreken binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen. Het is uitreikend om binnen deze termijn de verzending te hebben gerealiseerd.Dit geldt ook voor later ontdekte verborgen gebreken vanaf het tijdstip van ontdekking. Bij het niet nakomen van de onderzoeksplicht en meldingsplicht is garantie uitgesloten.

- In geval van defecten bepalen wij naar onze keuze of er reparatie of vervanging plaatsvindt. In geval van reparatie, moeten wij niet de verhoogde kosten dragen van de verzending van de goederen indien deze op een andere plaats dan de plaats van uitvoering plaatsvindt, zolang de zending niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

- Als de daaropvolgende prestaties twee keer mislukken, kunt u een korting vragen of de koop ongedaan maken.

- De garantie is één jaar vanaf de datum van levering.
 

§ 10 Aansprakelijkheid

(1) Onbeperkte aansprakelijkheid: wij zijn aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. Voor lichte nalatigheid, zijn wij aansprakelijk in overeenstemming met de Wet Productaansprakelijkheid en voor schade als gevolg van schade aan leven, lichaam of de gezondheid van personen.

(2) Beperkte aansprakelijkheid: wij zijn enkel aansprakelijk bij nalatigheid wanneer de verplichting van het contract, welke vervulling eerst mogelijk is door de juiste uitvoering van het contract en waarvan de contractpartner op de inachtneming hiervan vertrouwen mag (kardinale verplichting). Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor degene die in opdracht van een ander de werkzaamheden uitvoert.


§ 11 Slotbepalingen

(1) Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden niet gelden of van toepassing zijn, verandert er niets aan de geldigheid van de overige bepalingen.

(2) Een contract tussen u en ons is uitsluitend het Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG UN kooprecht).

(3) Bent u een handelaar of een rechtspersoon is Oldenburg nadrukkelijk de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst tussen u en ons.


* Vrijblijvende aanbevolen prijs van de fabrikant