Privacy policy

Privacy policy

Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van uw gegevens is voor ons van het allergrootste belang en daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat wij de voorschriften inzake gegevensbescherming naleven.
Hieronder vindt u informatie over het gebruik van de gegevens op de website www.motorland24.nl

1. Algemene informatie

1.1 Wat zijn persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens zijn informatie die de identiteit van de gebruiker kan onthullen . Wij houden ons aan het principe van gegevensvermijding. Er wordt zoveel mogelijk afgezien van het verzamelen van persoonsgegevens.


1.2 Behandeling van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het opstellen van het contract, het structureren van de inhoud ervan, het uitvoeren of verwerken van de contractuele relatie (art. 6 I b DSGVO). Bovendien worden persoonlijke gegevens alleen verwerkt als wij daarvoor uw toestemming hebben gekregen (art. 6 I a DSGVO). Ze worden niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden alleen doorgegeven aan de rederij die met de levering is belast om de overeenkomst na te komen, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen. In het geval van aankopen via onze website van een derde partij worden uw gegevens ook aan deze derde partij doorgegeven, voor zover dit noodzakelijk is om de overeenkomst na te komen (Art. 6 I b DSGVO). Om de betalingen te verwerken, worden de noodzakelijke betalingsgegevens aan de bank die de opdracht tot betaling heeft gegeven en, indien van toepassing, aan de gekozen betalingsdienstaanbieder doorgegeven. De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt uitsluitend binnen de EU plaats, tenzij hieronder anders vermeld.


1.3 gebruiksgegevens
Wanneer u de website bezoekt, wordt algemene technische informatie verzameld. Dit zijn het gebruikte IP-adres, het tijdstip, de duur van het bezoek, het browsertype en, indien van toepassing, de bronpagina. Deze gebruiksgegevens worden om technische redenen geregistreerd in een logbestand en kunnen worden gebruikt en opgeslagen ten behoeve van statistische evaluatie van deze website. Deze gebruiksgegevens zijn niet gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens.


1.4 registergegevens
Registratie is vereist voor het volledige gebruik van de functies van onze website. De registratiegegevens worden door uw gepaste input verzameld en gebruikt voor het concreet aangegeven doel in overeenstemming met uw toestemming (Art. 6 I a DSGVO).


1.5 Duur van de opslag
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens na het einde van het doel waarvoor de gegevens werden verzameld, alleen voor zover dit is vereist door de wet (in het bijzonder de belastingwetgeving).2. jouw rechten

2.1 supportafdeling
U kunt bij ons opvragen of wij uw persoonsgegevens verwerken en, indien dit het geval is, hebt u recht op informatie.over deze persoonsgegevens en over de nadere informatie als bedoeld in artikel 15 DSGVO.


2.2 Recht op correctie
U heeft het recht onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben te verbeteren en u kunt verzoeken onvolledige persoonsgegevens aan te vullen conform artikel 16 van de DSGVO.


2.3 Recht op annulering
U hebt het recht om te eisen dat wij de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk verwijderen. Wij zijn verplicht deze onmiddellijk te wissen, vooral als een van de volgende redenen van toepassing is:

  • Uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.
  • u uw toestemming, waarop de verwerking van uw gegevens is gebaseerd, intrekt en er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking bestaat.
  • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

Het recht op verwijdering bestaat niet als uw persoonlijke gegevens noodzakelijk zijn om onze rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

2.4 Recht op verjaring van de verwerking
U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien

  • u betwist de juistheid van de gegevens en wij controleren daarom de juistheid ervan,
  • de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering weigert en in plaats daarvan om beperking van het gebruik verzoekt
  • we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen,
  • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens en het nog niet duidelijk is of onze gerechtvaardigde redenen zwaarder wegen dan uw redenen.


2.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt recht op ontvangst van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat en u hebt het recht deze gegevens zonder onze tussenkomst aan een andere verantwoordelijke door te geven, mits de verwerking is gebaseerd op een toestemming of een contract en de verwerking door ons wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.


2.6 recht op herroeping
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op een toestemming, heeft u het recht deze te allen tijde in te trekken.


2.7 Algemeen en recht van beroep
De uitoefening van uw bovenstaande rechten is in principe gratis voor u. In geval van klachten hebt u het recht contact op te nemen met de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, de staatsambtenaar voor gegevensbescherming.3. data-integriteit

3.1 data-integriteit
Alle gegevens op onze website zijn beschermd door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging en verspreiding.


3.2 Sessies en cookies
We kunnen gebruik maken van cookies of sessies aan de server waarin gegevens kunnen worden opgeslagen om onze internetaanwezigheid te gebruiken. Cookies worden ook gebruikt voor bijvoorbeeld persoonlijke groeten met de naam van het lid. Cookies zijn bestanden die door een website op uw harde schijf worden opgeslagen om deze computer bij een volgend bezoek automatisch te herkennen en het gebruik van de website aan u aan te kunnen passen. Sommige van de gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie verwijderd. Dit zijn zogenaamde sessiecookies. Andere cookies blijven op uw eindapparaat en maken het mogelijk de browser te herkennen wanneer u onze website later bezoekt (permanente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en individueel kunt beslissen of u cookies accepteert of dat u cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen niet accepteert. Houd er rekening mee dat u sommige functies van deze website mogelijk niet kunt gebruiken als de cookies gedeactiveerd zijn. Wij zorgen ervoor dat geen persoonlijke gegevens worden overgenomen van sessies of door middel van cookies en dat cookies alleen worden gebruikt als dit noodzakelijk is voor de website. Uit de overweging volgt dan ook dat er geen overwegende belangen van uw kant zijn die een belemmering vormen. (Art. 6 I f DSGVO).


3.3 contacterend
In het kader van het contact met ons (bijv. via het contactformulier in het Customer Center of via e-mail) worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kunt u aflezen aan het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of om contact op te nemen met de technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is ons rechtmatig belang om aan uw verzoek te voldoen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO. Indien uw contactpersoon een contract wenst af te sluiten, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 sub b DSGVO. Uw gegevens worden verwijderd nadat uw aanvraag is verwerkt. Dit is het geval wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken feiten definitief zijn verduidelijkt en voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen tegenover staan.4. Newsletter
Als u zich op onze nieuwsbrief abonneert, gebruiken wij de gegevens die voor dit doel nodig zijn of die u afzonderlijk hebt verstrekt om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen. Afmelden van de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk en kan ofwel door een bericht naar ons te sturen via de contactmogelijkheden die in het impressum staan vermeld of via de link die hiervoor in de nieuwsbrief staat vermeld.5. diensten van derden

5.1 Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, die wordt beheerd door Google Inc, 1600 amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google") en verzamelt en slaat gegevens op via deze webanalysedienst, waarvan gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. De aldus gecreëerde gebruikersprofielen dienen om het bezoekersgedrag te evalueren en het aanbod op deze website naar behoefte in te richten en te verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als echter IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, verkleint Google vooraf uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Zelfs de gebruikersprofielen die onder een pseudoniem worden beheerd, worden niet samengevoegd met de persoonlijke gegevens van de gebruiker zonder de uitdrukkelijke en afzonderlijk aangegeven toestemming van de gebruiker. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens verwerkt door op de volgende link te klikken
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) download en installeer de beschikbare browserplugin. U kunt het privacybeleid van Google lezen op http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Nadere informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming is te vinden op http://www.google.com/analytics/terms/de.html http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
Wij wijzen u erop dat de code "anonymizeIp" is toegevoegd aan Google Analytics op deze website om te zorgen voor anonieme verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP masking).


5.2 Gebruik van etracker
Deze website maakt gebruik van etracker-technologie (www.etracker.com) om gegevens te verzamelen en op te slaan voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om gebruikersprofielen onder een pseudoniem aan te maken. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de bezoeker. De cookies maken de herkenning van de internetbrowser mogelijk. De gegevens die met etracker-technologieën worden verzameld, worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de afzonderlijk gegeven toestemming van de betrokkene. Het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde met ingang van de toekomst worden herroepen. Voer hiervoor beide volgende stappen uit:
Schritt 1: http://www.etracker.de/privacy?et=DKbq3b,
Schritt 2: http://www.etracker.de/privacy?et=umbcr3.


5.3 Gebruik van YouTube
Deze website en de geïntegreerde aanbiedingen bevatten zogenaamde inbeddingen van video's op YouTube. Hiermee kunt u een verbinding maken met YouTube en de video's die daar zijn opgeslagen. YouTube is een aanbod van Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Het gaat hier niet om belangen van de gebruikers die zwaarder wegen dan de technische noodzaak van de integratie van de video's (artikel 6 I, lid 1, onder f, van het DSGVO). Het doel en de omvang van het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google, evenals uw rechten en instellingsopties voor de bescherming als een YouTube-klant kunt u vinden in de informatie over gegevensbescherming van YouTube. U kunt ze vinden onder: http://www.youtube.com/t/privacy/.


6. contacterend
Om contact met ons op te nemen over de bescherming van gegevens, kunt u gebruik maken van de contactopties hieronder. Verantwoordelijk volgens DSGVO:

MotorLand GmbH & Co. KG
Dietrichsweg 64
26127 Oldenburg
E-Mail: info@motorland24.nl
Telefon: +49 441-30900-300

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke bij:
E-Mail: privacybeleid@motorland24.nl

 

 

 

 

 

 

 


* Vrijblijvende aanbevolen prijs van de fabrikant